top of page

JATKOVALMENNUS
Voicefulness® - jatkovalmennus

Voicefulness-jatkovalmennuksessa syvennämme omaa kehollis-äänellistä kokemustamme. Harjoittelemme erilaisten hermostollisten tilojen tunnistamista ja niiden säätelyä äänen ja liikkeen avulla.
wix rinkula 001.png

Pienryhmävalmennus

Voicefulness-peruskurssilla saimme tuntumaa siihen, miten oman äänen avulla voi harjoittaa hyväksyvää läsnäoloa, kehotietoisuutta ja vireystason säätelyä. Nyt viemme harjoittelua pidemmälle ja tutkimme äänen ja liikkeen avulla kokemuksellisesti kehollista maailmassa olemistamme.

 

Koulutus toteutetaan pienryhmävalmennuksena, jonka teemoina ovat oma tila ja rajat, liike ja elävyyden kokemus, aika ja rytmi, turvan tunne ja toimijuus sekä yhteys ja erillisyys. Lähestymme näitä teemoja monipuolisesti erilaisten ääni- ja liikeharjoitusten keinoin sekä keskustellen. 

Valmennuksen teemojen sisällöt muotoutuvat tarkemmin osallistujien tarpeista käsin, kun jokainen lähestyy niitä omasta näkökulmastaan.

Valmennuksen tavoitteet

  • Opit vahvistamaan omaa tilaa ja turvan tunnetta kehossasi äänen ja liikkeen avulla.

  • Pystyt aktivoimaan vitaalisuuden eli elävyyden kokemusta ja omaa toimijuuttasi monipuolisin ääni- ja liikeharjoittein.

  • Laajennat omaa ilmaisuasi ja löydät virtaavuutta, vaivattomuutta, herkkyyttä ja luovuutta omaan äänessä olemiseesi ja liikkumiseesi.

  • Opit tunnistamaan erilaisia liikelaatuja omassa liikkumisessa ja äänenkäytössä sekä ymmärrät niiden merkityksen omaan hyvinvointiisi.

  • Lisäät ymmärrystäsi siitä, miten ympäristön ja muiden ihmisten äänet, liikkeet ja rytmit vaikuttavat sinuun ja millä tavoin reagoit niihin esimerkiksi mukautuen, suojautuen, vastustaen tai vaikuttaen.

  • Löydät uusia keinoja lisätä yhteyden kokemusta muihin ihmisiin ja maailmaan.

Kenelle?

Valmennus on suunniteltu Voicefulness-kurssin käyneille, jotka haluavat syventää kehollis-äänellistä kokemustaan, aktivoida luovuuttaan sekä vahvistaa sisältä käsin kumpuavaa toimijuuttaan ja elävyyden kokemustaan. Koulutus sopii erityisesti heille, jotka haluavat työstää elämäänsä liittyviä kysymyksiä turvallisesti pienessä ryhmässä ja löytää uudenlaista ymmärrystä omaan keholliseen ja äänelliseen maailmassa olemiseensa.

Valmennus tarjoaa luovia menetelmiä, joita osallistujat voivat hyödyntää myös omassa työssään erilaisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Lähestymistavat soveltuvat esimerkiksi opettajille, terapeuteille, valmentajille, luovien ryhmien vetäjille, kehollisten menetelmien ohjaajille, laulajille, laulunopettajille, näyttelijöille jne.

Toteutus

Monipuolisten uusien Voicefulness-harjoitusten avulla tutkimme valmennuksen teemoja oman kehon, äänen ja liikkeen avulla. Harjoitukset perustuvat kehityspsykologian, musiikkiterapian, laulun- ja tanssintutkimuksen kehollisten filosofioiden ajatuksiin ihmisestä aistivana, liikkuvana ja äänellisenä olentona. Lisäksi hyödynnämme ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja ja keskustelemme valmennuksen teemoista pohtien niiden merkitystä omassa elämässämme ja kokemuksessamme.

Kysyttävää tästä valmennuksesta?

Ota yhteyttä: Yhteystiedot

Katso tulevat kurssit kalenterista!
bottom of page